logo
ข้อตกลงและเงื่อนไข

ข้อตกลงและเงื่อนไขในการขอรับชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username & Password)
และการใช้บริการระบบลงทะเบียนผู้ใช้งานอิเล็กทรอนิกส์ (Mining Account) ของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่


  ข้าพเจ้าผู้สมัครขอรับชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username & Password) สำหรับการใช้งานระบบลงทะเบียนผู้ใช้งานอิเล็กทรอนิกส์ (Mining Account) โดยตกลงและยินยอมผูกพันและปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขดังต่อไปนี้ทุกประการ
ข้อ 1 ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ใช้บังคับระหว่าง กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า"กรม" กับผู้สมัครขอรับชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username & Password) เพื่อใช้บริการระบบลงทะเบียนผู้ใช้งานอิเล็กทรอนิกส์ (Mining Account) ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "ผู้รับบริการ"
ข้อ 2 ผู้รับบริการ จะต้องกรอกหรือระบุข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ตามความเป็นจริงให้ครบถ้วน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์แก่ผู้รับบริการ และผู้รับบริการตกลงยินยอมให้ กรม ตรวจสอบความถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลตามที่ได้ระบุไว้ หากตรวจพบว่าข้อมูลของผู้รับบริการไม่เป็นความจริง กรมอาจระงับหรือยกเลิกสิทธิการใช้งานของผู้รับบริการได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และผู้รับบริการจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จดังกล่าว
ข้อ 3 เมื่อผู้รับบริการทำการกรอกข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว ให้ผู้รับบริการดำเนินการยืนยันตัวผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ได้แก่

กรณีบุคคลธรรมดา
 (1 ) ยืนยันตัวตนต่อหน้าเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง โดยแสดงบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ
 (2 ) ยืนยันตัวตนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Know Your Customer : e-KYC) โดยใช้บัตรประจำตัวประชาชน ประกอบกับการถ่ายภาพใบหน้าด้วยตัวเอง (Selfie)
 (3 ) ยืนยันตัวตนโดยใช้ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับจากกรมออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Certification Authority : CA )
 (4 ) มอบอำนาจให้บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทยเป็นผู้ดำเนินการยื่นเอกสารยืนยันตัวตนแทน โดยสั่งพิมพ์ (Print out) คำขอรับชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username & Password) เพื่อทำการลงลายมือชื่อผู้รับบริการ ผู้รับมอบอำนาจ และพยานอย่างน้อยหนึ่งคนแล้วนำไปยื่นต่อเจ้าหน้าที่พร้อมแนบเอกสารประกอบตามที่กำหนดไว้
กรณีผู้รับบริการสมัครเป็นผู้แทน จะไม่สามารถยืนยันตัวตนผ่านช่องทางตาม (4 ) ได้

กรณีนิติบุคคล
 (1 ) ยืนยันตัวตนโดยใช้ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับจากกรมออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Certification Authority : CA )
 (2 ) สั่งพิมพ์ (Print out) คำขอรับชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username & Password) เพื่อทำการลงลายมือชื่อผู้รับบริการ ผู้รับมอบอำนาจ และพยานอย่างน้อยหนึ่งคนแล้วนำไปยื่นต่อเจ้าหน้าที่พร้อมแนบเอกสารประกอบตามที่กำหนดไว้ดังต่อไปนี้
 (1 ) หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน)
 (2 ) หนังสือบริคณห์สนธิ (ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน)
 (3 ) บอจ.5 สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้น (ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน)
 (4 ) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 (5 ) หนังสือมอบอำนาจ และบัตรประจำตัวประชานชนของผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี)
 ทั้งนี้ เมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบข้อมูลและอนุมัติการสมัครขอรับ ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username & Password) ของผู้รับบริการแล้ว ระบบจะแจ้งให้ผู้รับบริการยืนยันการเปิดใช้งาน (Activate User) ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail ) โดยผู้รับบริการสามารถเปิดใช้งาน (Activate ) บัญชีชื่อผู้ใช้ที่ได้รับภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง หลังจากนั้นจึงจะสามารถเข้าใช้บริการระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ต่อไป

ข้อ 4 ผู้รับบริการต้องไม่นำชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username & Password) ไปใช้ในทางที่ขัดต่อกฎหมาย และความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
ข้อ 5 ผู้รับบริการตกลงและเข้าใจดีว่า การสร้างลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยการใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) จะต้องใช้คู่กับรหัสผ่าน (Password) ซึ่งผู้รับบริการเป็นผู้กำหนดขึ้นด้วยตนเอง และใช้ร่วมกับรหัสลับแบบใช้ครั้งเดียว (One Time Password : OTP)
ข้อ 6 ผู้รับบริการต้องเก็บรักษาชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username & Password) ที่ได้รับไว้เป็นความลับ ในกรณีที่เหตุอันควรสงสัยว่าชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username & Password) ของผู้รับบริการล่วงรู้ไปถึงบุคคลอื่น ผู้รับบริการมีหน้าที่ต้องดำเนินทำการตั้งรหัสผ่านใหม่โดยทันทีผ่านระบบลงทะเบียนผู้ใช้งานอิเล็กทรอนิกส์ (Mining Account) ทั้งนี้ หากมีผู้อื่นนำชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username & Password) ไปใช้ผู้รับบริการต้องรับผิดชอบการกระทำดังกล่าวด้วย
ข้อ 7 ผู้รับบริการตกลงและยอมรับว่าการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกิดจากการใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน(Username & Password) ในระบบลงทะเบียนผู้ใช้งานอิเล็กทรอนิกส์ (Mining Account) มีความผูกพันตามกฎหมายเสมือนเป็นการลงลายมือชื่อของผู้รับบริการในเอกสารการจดทะเบียนและผูกพันตามเนื้อหาหรือข้อมูลนั้นทุกประการ
ข้อ 8 ผู้รับบริการตกลงและยอมรับว่ากรมมีสิทธิที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อตกลงและเงื่อนไขการสมัครขอรับขอรับชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username & Password) นี้ได้ ตามที่กรมได้พิจารณาแล้วเห็นสมควร เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาหรือปรับปรุงการให้บริการหรือเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งที่ใช้บังคับอยู่ และที่จะออกมาใช้บังคับในอนาคต หรือในกรณีที่กรมเห็นสมควรที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อตกลงและเงื่อนไขในข้อตกลงฉบับนี้
ข้อ 9 ผู้รับบริการต้องปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขการสมัครและการใช้บริการของกรมโดยเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับบริการ ในกรณีที่ข้อมูลดังกล่าวถูกโจรกรรม สูญหาย หรือเสียหายอันเนื่องจากเหตุสุดวิสัยหรือไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม กรมมีสิทธิปฏิเสธและไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากเหตุต่าง ๆ ดังกล่าวได้
ข้อ 10 ผู้ใดแอบอ้างหรือกระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลโดยใช้ข้อมูลของผู้อื่นมาแอบอ้างในการสมัครขอรับชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username & Password) ถือเป็นความผิดและต้องได้รับโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้
ข้อ 11 กรมอาจส่งข้อมูลหรือแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) หรือช่องทางอื่นใดที่จะมีขึ้นในอนาคต ให้แก่ผู้รับบริการได้ตามที่กรมเห็นสมควร ทั้งนี้ กรมมีระบบการตรวจจับ Virus ก่อนส่งข่าวสารใด ๆ ให้แก่ผู้รับบริการทุกครั้ง ดังนั้น หากเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้รับบริการเกิดความผิดปกติอันเนื่องมาจากการติด Virus หรือ Spam mail ผู้รับบริการไม่สามารถเรียกร้องให้กรมรับผิดชอบใด ๆ ได้ทั้งสิ้น
ข้อ 12 กรมมีสิทธิระงับหรือยกเลิกการให้บริการกับผู้รับบริการได้ทันที ถ้าปรากฏว่าผู้รับบริการปฏิบัติผิดข้อตกลง และเงื่อนไขนี้แม้เพียงข้อใดข้อหนึ่งและผู้รับบริการจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติผิดข้อตกลงและเงื่อนไขดังกล่าว
ข้อ 13 การใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username & Password) ของผู้รับบริการที่เป็นผู้แทนซึ่งกระทำแทนห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดในการกรอกข้อมูลคำขอจดทะเบียน ยื่นคำขอจดทะเบียน ปฏิบัติตามคำสั่งนายทะเบียน ชำระค่าธรรมเนียมและรับเอกสารหลังการจดทะเบียน ถือว่าการกระทำดังกล่าวเป็นไปตามความประสงค์ของผู้ประกอบการ รวมถึงรับรองว่าได้มีการแสดงตัวเพื่อลงลายมือชื่อของผู้ที่เกี่ยวข้องแล้ว
ข้อ 14. กรมมีสิทธิระงับหรือยกเลิกการให้บริการกับผู้รับบริการได้ทันที ถ้าปรากฏว่าผู้รับบริการปฏิบัติผิดข้อตกลง และเงื่อนไขนี้แม้เพียงข้อใดข้อหนึ่ง
ข้อ 15. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล/ประกาศความเป็นส่วนตัว คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม
ข้อ 16. กรมมีการเก็บรวมรวมข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนประกอบการขอรับชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username & Password) ดังต่อไปนี้
 - ชื่อและชื่อสกุลของผู้รับบริการ
 - เลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับบริการ
 - ที่อยู่ของผู้รับบริการ
 - วันเดือนปีเกิดของผู้รับบริการ
 - ภาพใบหน้าของผู้รับบริการ
ข้อ 17. กรมจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับบริการไว้ตราบเท่าที่จำเป็นตามสมควร เพื่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้บริการภายใต้วัตถุประสงค์โดยชอบด้วยกฎหมายของกรม โดยระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลอาจมีความแตกต่างกันตามประเภทของกิจกรรมและบริการ เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวกรมจะทำการ
 - ลบ ทำลายเมื่อหมดความจำเป็นในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล หรือ
 - ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับบริการไม่สามารถระบุตัวตนได้ เพื่อใช้ประโยชน์ด้านอื่น เช่น การวิเคราะห์ทางสถิติ การปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน หรือประโยชน์สาธารณะที่สำคัญ


ยกเลิก
ไปยังขั้นตอนต่อไป >>>
เลือกประเภทการลงทะเบียน (Member Type)
เลือกประเภทของ Certificate
<<< ย้อนกลับ
ไปยังขั้นตอนถัดไป >>>
 
ชื่อผู้ใช้งาน (Username):
ตรวจสอบ
รหัสผ่าน (Password):
ยืนยันรหัสผ่าน (Password Confirmation):
ข้อมูลนิติบุคคล (Business Registration)
วัน/เดือน/ปี ที่จดทะเบียนนิติบุคคลที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า(เช่น วันที่่ 20/09/2016) :
v
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร :
คำนำหน้านิติบุคคล :
v
(ป้อนชื่อบริษัทเท่านั้น เช่น บริษัท เหมืองแร่แสนดี จำกัด ป้อน เหมือนแร่แสนดี ไม่ต้องป้อน "บริษัท", "จำกัด")
ชื่อผู้ประกอบการ(ภาษาไทย) :
ชื่อผู้ประกอบการ(ภาษาอังกฤษ) :
เลขทะเบียนบริษัท :
สัญชาติ(นิติบุคคล) :
สาขา :
+
-
เบอร์มือถือ :
เบอร์โทรศัพท์ :
เบอร์โทรสาร(FAX) :
อีเมลที่ติดต่อได้ :
ยืนยันอีเมล :
ข้อมูลที่อยู่
ที่อยู่เลขที่ :
หมู่ที่ :
หมู่บ้าน :
ตรอก/ซอย :
ถนน :
จังหวัด :
v
อำเภอ/เขต :
v
ตำบล/แขวง :
v
รหัสไปรษณีย์ :
   
ข้อมูลที่อยู่(ภาษาอังกฤษ)
Address :
Moo :
Village :
Soi :
Road :
Province :
v
District :
v
Subdistrict :
v
Zipcode :
ข้อมูลระบบและเอกสารแนบ
เอกสารที่ต้องแนบ
กรุณาเลือกระบบที่ต้องการลงทะเบียน
เพิ่มเอกสารแนบ
ตารางแสดงการแนบเอกสาร
เรียกดู 
ลบข้อมูล 
ชื่อประเภทเอกสารแนบ 
No data to display
 
 
 
 
  ยกเลิก  
ยืนยันข้อมูลและไปยังขั้นตอนต่อไป >>
 
ข้อมูลกรรมการ
กรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้ จำนวน/คน :
+
-
เงื่อนไขในการลงนาม :
เพิ่มข้อมูลกรรมการ
ตารางแสดงข้อมูลกรรมการ
ตรวจสอบข้อมูล 
ลบข้อมูล 
คำนำหน้าชื่อ 
ชื่อ 
นามสกุล 
หมายเลขบัตร 
มีสิทธิ์ลงนาม 
No data to display
เพิ่มข้อมูลผู้รับมอบอำนาจ
ตารางแสดงข้อมูลผู้รับมอบอำนาจ
ตรวจสอบข้อมูล 
ลบข้อมูล 
คำนำหน้าชื่อ 
ชื่อ 
นามสกุล 
วัน/เดือน/ปี เกิด 
หมายเลขบัตร 
E-mail 
No data to display
 
ยกเลิก   
ยืนยันข้อมูลและส่งคำร้อง >>
ชื่อผู้ใช้งาน (Username):
ตรวจสอบ
รหัสผ่าน (Password):
ยืนยันรหัสผ่าน (Password Confirmation):
ข้อมูลบัตรประจำตัว
*
*
ข้อมูลบุคคลธรรมดา
คำนำหน้าชื่อ :
v
ชื่อ(ภาษาไทย) :
นามสกุล(ภาษาไทย)
ชื่อ(ภาษาอังกฤษ) :
นามสกุล(ภาษาอังกฤษ) :
วัน/เดือน/ปี เกิด
v
เบอร์มือถือ :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมลที่ติดต่อได้ :
ยืนยันอีเมล :
ข้อมูลที่อยู่
ที่อยู่เลขที่ :
หมู่ :
ชื่อหมู่บ้าน :
ตรอก/ซอย :
ถนน :
จังหวัด :
v
อำเภอ/เขต :
v
ตำบล/แขวง :
v
รหัสไปรษณีย์
   
ข้อมูลที่อยู่(ภาษาอังกฤษ)
Address :
Moo :
Village :
Soi :
Road :
Province :
v
District :
v
Subdistrict :
v
Zipcode :
ระบบและเอกสารแนบ
เอกสารที่ต้องแนบ
เอกสารที่ระบบต้องการ
เพิ่มเอกสารแนบ
ตารางแสดงการแนบเอกสาร
เรียกดู 
ลบข้อมูล 
ชื่อประเภทเอกสารแนบ 
No data to display
ยกเลิก    
ส่งคำร้อง
ข้อมูลการลงทะเบียน
ประเภทผ้ประกอบการ
ชื่อผู้ประกอบการ  
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี เลขทะเบียนบริษัท
เบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรศัพท์
Email
ระบบที่เลือก
ระบบที่เลือก
รายชื่อผู้กระทำการแทน
รายชื่อผู้กระทำการแทน
   
 
ส่งคำร้อง
 
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
SCREEN ID : REGIS-001